050 5713735 info@vcog.nl

In 2017 is voor de periode 2018-2021 een VCOG beleidsplan opgesteld, waarin alle scholen hebben geparticipeerd. Uitgangspunt van dit traject was te streven naar ‘De ideale school in 2025’. De uitkomsten van dit traject hebben geleid tot een beleidsplan 2018-2021. Dit plan vormt het VCOG referentiekader waarin onze visie, ons motto ‘Onderwijs met lef en liefde’, onze missie en hoofddoelen zijn uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens.

Het beleidstraject voor de jaren 2022 – 2025

De huidige beleidsperiode komt formeel dit jaar ten einde. Daarom willen we deze periode evalueren. Wat hebben we met elkaar bereikt? Tevens willen we het beleid voor de komende jaren daar waar dat gewenst is, bijstellen. Het referentiekader ‘De ideale school in 2025’ biedt ons immers nog 4 jaar. Het beleidstraject zal op hoofdlijnen 4 fasen kennen en plaatsvinden tussen begin september en eind november van dit jaar.

Ten eerste zijn we gestart in de scholen en daar is in een sessie opgehaald wat bereikt is (onze successen) en wat we belangrijke doelen vinden voor de komende jaren.

Vervolgens zijn we met vertegenwoordigers van de scholen, de ouders en leden van de Raad van Toezicht op 2 Visie-avonden gezamenlijk van gedachten gaan wisselen over wat we aan speerpunten belangrijk vinden voor de periode 2022 – 2025. Daarnaast wordt er een gesprek georganiseerd over onderwijswensen voor de toekomst vanuit het perspectief van de leerling. Dit gesprek wordt gevoerd met een groep VCOG leerlingen.

Ten derde gaan directeuren, stafmanagers en de bestuurder deze input uitwerken in een bijgesteld beleidsplan voor de periode 2022 – 2025.
Tot slot zal voor het einde van het jaar het plan formeel worden vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Voor de invulling van fase 2, de visieavonden, is er onlangs een interview gehouden door kinderen uit groep 7-8 van CBS De Hoeksteen met de wethouder onderwijs mevrouw Carine Bloemhoff. Dit gaat over wat de gemeente Groningen en de wethouder met het onderwijs en de kinderen in Groningen willen bereiken. En wat deden de kinderen dit fantastisch, journalisten in de dop! Bekijk hier de film: